Aktuelle typesaker

Tap som følge av underdekning på klientkonto

Ved borevisors gjennomgang av et konkursbo, viste det seg at det var en underdekning på klientkonto på ca. kr. 30.000. Dette skyldtes antakeligvis en feilutbetaling.

Tap som følge av at midler ikke er holdt forskriftmessig atskilt fra medlemsforetakets egne midler

Et verdipapirforetak la på vegne av sin klient inn en kjøpsordre på 30.000 aksjer. På oppgjørsdagen ble kr. 2.500.000 overført av foretaket fra klientens bankkonto til foretakets oppgjørskonto i banken som oppgjør for 30.000 aksjer, i henhold til fullmakt. På grunn av leveringsproblemer, mottok imidlertid klienten kun 10.200 aksjer. Det ble klart at levering av de resterende...

Mangelfull rådgivning / feilaktige opplysninger

En advokat hadde på vegne av sin klient meldt et krav anslått til ca. 1,1 millioner kroner, som følge av at et medlemsforetak var gått konkurs. Klienten hadde foretatt investeringer etter råd fra verdipapirforetaket. I ettertid avdekket han at han var gitt feilaktige opplysninger om sine investeringer. De feilaktige opplysningene hadde ført til at han foretok nye...

Oversittet klagefrist

En advokat hadde på vegne av sin klient meldt et krav på 3,5 millioner kroner, etter at et medlemsforetak var gått konkurs. Grunnlaget for kravet var at foretaket ved to ulike aksjetransaksjoner i juni 2008, hadde belastet kunden dobbelt. Dette ble ikke oppdaget av klienten før ved dennes årsoppgjør, som ble foretatt i mai 2009, altså nesten ett år etter at transaksjonene va...