Publisert:

Oppfordring til å melde krav til Verdipapirforetakenes sikringsfond som følge av konkursen i Harvest Funds AS

Verdipapirforetakenes sikringsfond (Fondet) driver sin virksomhet i medhold av forskrift av 29. juni 2007 (verdipapirforskriften), gitt med hjemmel i verdipapirhandelloven § 9-38.

På bakgrunn av Harvest Funds AS (org.nr. 995 404 133) sitt uttrykkelige avkall på tillatelse til å yte investeringstjenester, fattet Finanstilsynet 26.02.21 i medhold av verdipapirhandelloven § 9-7 første ledd nr. 1. vedtak om å tilbakekalle foretakets tillatelser til å yte investeringstjenester Foretakets medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond opphørte 08.03.21.

Konkurs i Harvest Funds AS ble åpnet 02.03.2021.

Verdipapirforetakenes sikringsfond dekker, etter nærmere regler, krav som skyldes et verdipapirforetaks manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres eller forvaltes av foretaket på kunders vegne. For fullstendige regler om dekningen henvises til verdipapirforskriften § 9-40 flg.

I henhold til verdipapirforskriften § 9-51 må kunder som mener å ha krav som Fondet er pliktig til å dekke, fremsette krav om dekning til Fondet. Krav må fremsettes innen 5 måneder fra denne kunngjøringen.

Frist for å melde krav til Fondet er fastsatt til 17.08.2021. Unnlatelse av å melde krav rettidig medfører at retten til dekning går tapt. Krav må meldes til:

Verdipapirforetakenes sikringsfond
c/o Finans Norge

Postboks 2473 Solli
0202 Oslo

Kravet bør begrunnes og dokumenteres. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, vil Fondet kunne kreve ytterligere dokumentasjon.

For mer informasjon om hva fondet dekker, henvises til www.verdipapirforetakenessikringsfond.no/no/hoved/dekning/

Oslo 17.03.21

Verdipapirforetakenes sikringsfond
Styret