Publisert:

Retningslinjer for opptak av nye medlemmer

Vedtatt av Verdipapirforetakenes sikringsfonds styre 23.05.2008.

  1. Ifølge forskrift av 29. juni 2007 nr. 876 skal følgende foretak være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond:

    - Verdipapirforetak med tillatelse etter lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-1 første ledd til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1-7, og

    - Forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-1 annet ledd, jf. første ledd, til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4.

  2. Foretak som søker konsesjon til virksomhet som nevnt ovenfor under pkt. 1, skal rette skriftlig henvendelse til Verdipapirforetakenes sikringsfond for å motta et forhåndstilsagn om medlemskap i fondet. Foretaket skal her opplyse om foretakets navn, organisasjonsnummer, navn på daglig leder, forretningsadresse, postadresse og telefonnummer. Firmaattest skal vedlegges. Videre skal foretaket bekrefte at det aksepterer de medlemsvilkår som følger av fondets vedtekter (pdf).

  3. Sikringsfondet sender et brev til foretaket der det bekreftes at foretaket kan legge til grunn at medlemskap innvilges fra det tidspunkt nødvendig tillatelse foreligger fra Finanstilsynet. Det redegjøres samtidig for vilkårene for medlemskap, jf. sikringsfondets vedtekter. Kopi sendes Kredittilsynet.

  4. Når foretaket har mottatt brev fra Finanstilsynet om at tillatelse er innvilget, jf. pkt. 1 ovenfor, henvender foretaket seg på ny til Verdipapirforetakenes sikringsfond og oversender konsesjonsbrevet fra Finanstilsynet sammen med firmaattest. Dersom det er foretatt endringer i de opplysninger som anført under punkt 2, skal dette informeres om særskilt.

  5. Verdipapirforetakenes sikringsfond meddeler skriftlig foretaket at medlemskap er registrert, med virkning fra den dato som konsesjon er gitt av Finanstilsynet. Sikringsfondets forpliktelser etter verdipapirforskriftens § 9-32 inntrer fra dette tidspunkt. Kopi av brev sendes til Finanstilsynet. Medlemsavgift, som utregnes etter verdipapirforskriftens § 9-34 (2), begynner å løpe fra denne dato. Foretaket settes opp på fondets nettside.