Oversittet klagefrist

En advokat hadde på vegne av sin klient meldt et krav på 3,5 millioner kroner, etter at et medlemsforetak var gått konkurs. Grunnlaget for kravet var at foretaket ved to ulike aksjetransaksjoner i juni 2008, hadde belastet kunden dobbelt. Dette ble ikke oppdaget av klienten før ved dennes årsoppgjør, som ble foretatt i mai 2009, altså nesten ett år etter at transaksjonene var foretatt.

I mellomtiden, i august 2008, var verdipapirforetaket blitt slått konkurs. Konkursen var forskriftsmessig kunngjort av Verdipapirforetakenes sikringsfond ved annonse i en dagsavis og en finansavis, samt på fondets hjemmeside, i september 2008.

Ordinær frist for å fremme krav til sikringsfondet utløp februar 2009, fem måneder etter kunngjøring, jf. verdipapirforskriften § 9-51, som sier at: 
«Fondet skal på en hensiktsmessig måte underrette kundene om at et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-48. Krav fra kunden skal fremsettes for fondet innen fem måneder fra kunngjøringen som nevnt. Har kunden ikke fremmet sitt krav innen denne tid, er retten til dekning tapt. Dersom kunden har vært forhindret fra å fremsette kravet innen fristen, begynner tidsfristen i stedet å løpe når hindringen er opphørt.”

Advokaten hevdet at unntaksbestemmelsen i siste punktum (forhindret fra å fremsette krav) skulle komme til anvendelse. Styret måtte her ta stilling til om kravet var rettidig eller for sent fremsatt. Spørsmålet var hva som kreves for at kunden kan sies å ha vært ”forhindret” fra å fremsette kravet innen fristen.

Etter styrets oppfatning, hadde kunden en særlig oppfordring til å undersøke hvorvidt den hadde noe utestående hos verdipapirforetaket, når man fikk kunnskap om at verdipapirforetaket, som kundens meglerforbindelse, var konkurs.

Feilen var blitt oppdaget tidligere dersom klientens aksjehandelskonto var blitt avstemt tidligere. Etter styrets vurdering var kunden ikke forhindret fra å melde kravet tidligere. Kravet ble derfor ansett å være fremmet for sent.

Saken ble innklaget for Finanstilsynet. Klager fikk ikke medhold.