Hva dekkes og hva dekkes ikke?

Vilkår for dekning av midler og finansielle instrumenter som behandles av et verdipapirforetak følger av verdipapirhandelloven § 9-38 og verdipapirforskriften kapittel 9 pkt. XIII om Verdipapirforetakenes sikringsfond. Nedenfor følger noen hovedpunkter i dekningsordningen.

Sikringsfondet dekker krav som skyldes foretakenes manglende økonomiske evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som foretaket oppbevarer, administrerer eller forvalter på vegne av kundene.

Manglende økonomisk evne anses inntrådt når tvangsakkord eller konkurs er åpnet hos et verdipapirforetak eller når en kredittinstitusjon med tillatelse til å yte investeringstjenester og investeringsvirksomhet blir satt under offentlig administrasjon.

Hvilke tap dekkes?

  • Fondet dekker kun tap på investeringer som er foretatt gjennom foretak som er medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond. Oversikt over fondets medlemmer
  • Det maksimale dekningsbeløp er 200.000 kroner pr. kunde, pr. tilfelle.
  • Investorbeskyttelsen omfatter kun midler som et foretak håndterer for sine kunder i forbindelse med utførelse av investeringstjenester (for eksempel kjøp, salg eller forvaltning av verdipapirer) og investeringsvirksomhet. Foretaket må ha tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre disse tjenestene. Se typesak 1  og Se typesak 2

Hvilke tap dekkes ikke?

  • Fondet dekker ikke tap på verdipapirer, opsjoner eller andre finansielle instrumenter som er utstedt av verdipapirforetaket selv, og der tapet skyldes at foretaket er konkurs eller lignende. Se typesak 3
  • Fondet dekker ikke tap som skyldes mangler ved investeringsrådgivning og formuesforvaltning eller mangelfull informasjon. Dersom for eksempel foretaket har gitt løfte om en viss avkastning på investeringen, og denne ikke slo til, dekkes ikke dette. Se typesak 4
  • Fondet dekker heller ikke tap som skyldes verdifall på investeringer som følge av endrede markedsforhold eller andre økonomiske forhold.

Nærmere regler om dekningsområdet finnes i verdipapirforskriften § 9-43.

Hvem er dekningsberettiget i Verdipapirforetakenes sikringsfond?

Alle fysiske og juridiske personer, med unntak av kunder som nevnt i verdipapirforskriften § 9-49 er dekningsberettiget. Finansforetak, verdipapirforetak, verdipapirfond og pensjonsfond faller innunder unntaket og er ikke dekningsberettiget.

Klagebehandlingen - frister

  • Krav på dekning må som hovedregel fremsettes innen fem måneder etter at Verdipapirforetakenes sikringsfond har kunngjort at det angjeldende foretak er gått konkurs. Denne kunngjøringen skjer vanligvis ved informasjon på dette nettstedet. Se typesak 5
  • Den som mener å ha et krav som er dekningsberettiget i Verdipapirforetakenes sikringsfond, bør fremsette dette skriftlig.