Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan Verdipapirforetakenes sikringsfondsamler inn, bruker, lagrer og utleverer personopplysninger. Med personopplysninger menes en opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson.

1. Personopplysninger vi samler inn
Vi henter inn opplysninger om kontaktpersoner og daglig leder hos medlemsforetakene. I tillegg samler vi inn kontaktopplysninger ved eventuell seminardeltakelse. Når det fremsettes krav på dekning fra fondet, vil fondet hente inn personopplysninger knyttet til vedkommendes kundeforhold i det aktuelle verdipapirforetaket.

I hovedsak henter vi inn:

Kontaktinformasjon: telefonnumre og adresser, inkludert e-postadresse.
Fødselsnummer, eventuelt personnummer, navn, adresse, kontonummer andre opplysninger som kreves for å få tilstrekkelig informasjon for at riktig oppgjør kan skje.
Opplysningene vil hovedsakelig samles inn fra kunden selv, men kan også samles inn fra en tredjepart, for eksempel medlemsforetakene, bostyrer eller offentlig tilgjengelige kilder.

2. Behandling av personopplysninger
Formålet med behandling av personopplysninger er i utgangspunktet knyttet til Verdipapirforetakenes sikringsfond sin oppfyllelse av plikten til å erstatte dekningsberettigede krav. Personopplysninger kan også behandles ved oppfølging av medlemsforetak og beredskap knyttet til sikringsordningen.

Fondets hovedformål er å dekke krav som skyldes et medlemsforetaks manglende økonomiske evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som foretaket oppbevarer, administrerer eller forvalter på vegne av sine kunder. Dette reguleres hovedsakelig av verdipapirhandelloven § 9-38 og verdipapirforskriften kapittel 3 XIII om Verdipapirforetakenes sikringsfond. Som følge av dette, er vi rettslig forpliktet til å behandle personopplysninger.

Enkelte personopplysninger behandles etter samtykke, for eksempel ved påmelding til seminar, ved oppfyllelse av avtaler og ved medlemskontakt.

2.1. Kommunikasjon med medlemmer og interessenter
Verdipapirforetakenes sikringsfond oppbevarer kontaktinformasjon til representanter for medlemmene og deres revisorer, rådgivere og interessenter.

2.2. Medlemsforetakenes rapportering
Etter loven kan Verdipapirforetakenes sikringsfond pålegge medlemmene rapporteringsplikt og å fremlegge dokumenter og opplysninger som er nødvendig for fondets beregning av avgift, utgifter til garanti eller for dekning av krav, eller som fondet ellers anser nødvendig for sin virksomhet.. Verdipapirforetakenes sikringsfond kan i den forbindelse undersøke medlemmenes regnskaper og virksomhet og kreve at et medlem fremlegger opplysninger som fondet anser nødvendig. Det gjøres oppmerksom på at Finanstilsynets taushetsplikt ikke er til hinder for at Finanstilsynet gir slike til fondet.

I dette arbeidet kan det forekomme at personopplysninger utover kontaktinformasjon hentes inn.

2.3. Opplysninger om medlemsforetaks kunder
I henhold til verdipapirhandelloven skal Verdipapirforetakenes sikringsfond samarbeide med andre lands tilsvarende sikringsordninger. I slike tilfeller kan det bli utvekslet personopplysninger med den tilsvarendesikringsordningen i andre EU-/EØS-land.

2.4. Hvordan Verdipapirforetakenes sikringsfond beskytter personopplysninger
Verdipapirforetakenes sikringsfond skal behandle dine personopplysninger trygt og sikkert. Fondet bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelser. Det er kun dedikerte personer som har undertegnet taushetserklæring som har tilgang til dine personopplysninger.

2.5. Den registrertes rettigheter
Som registrert har du rettigheter knyttet til de personopplysningene Verdipapirforetakenes sikringsfond har om deg. Du har rett til å be om:

innsyn i de personopplysninger fondet har om deg. Denne retten kan imidlertid være begrenset av lovgivningen.
retting av feilaktige eller ufullstendige data
begrensning av behandling av personopplysninger dersom du bestrider riktigheten eller lovligheten av personopplysninger fondet har om deg. Behandlingen vil da begrenses til kun lagring frem til opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at fondets berettigede interesser går foran dine interesser.
sletting, blant annet dersom:
du trekker tilbake ditt samtykke til behandling, og fondet ikke har noen annen berettiget grunn til behandlingen
du fremmer innsigelser mot behandling og fondet ikke har noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen
fondets behandling er ulovlig.
2.6. Hvor lenge Verdipapirforetakenes sikringsfond behandler personopplysninger

Fondet behandler personopplysningene dine så lenge de trengs for de formål som opplysningene ble samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lov og forskrifter.

3. Opplysninger til tredjeparter og databehandleravtaler
Verdipapirforetakenes sikringsfond kan dele dine personopplysninger med andre, i hovedsak myndigheter og det medlemsforetaket vi har fått informasjon om deg fra. Før fondet deler slike opplysninger vil det alltid sørge for at relevante bestemmelser om taushetsplikt følges.

Verdipapirforetakenes sikringsfond har inngått databehandleravtale med Finans Norge, som behandler data på vegne av fondet. Databehandleravtalen regulerer ansvar knyttet til personopplysninger. Vennligst kontakt fondet hvis du ønsker ytterligere informasjon om avtalen.

3.1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
Når du besøker www.verdipapirforetakenessikringsfond.no bruker vi Google Analytics, som er et verktøy for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Statistikken viser hvor mange som besøker nettstedet, hvilken informasjon de søker etter, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår nettside: www.verdipapirforetakenessikringsfond.no.

4. Registrering ved kontakt med oss
Telefonsamtaler lagres ikke. De fleste brev, dokumenter og e-poster blir lagret.

Besøkende til fondet må ha besøkskort og vil enkelte ganger bli bedt om å undertegne en taushetserklæring. Ved inngangspartiet er det for å ivareta besøkendes og ansattes sikkerhet montert et kamera.

5. Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller generelle spørsmål om våre retningslinjer for personvern, kan disse rettes til

personvernombud@finansnorge.no eller

Verdipapirforetakenes sikringsfond

Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

Eventuelle klager på fondets behandling av personopplysninger om deg kan også rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets hjemmeside.