Om oss

Verdipapirforetakenes sikringsfond administreres av Finans Norge. Fondet har sitt eget styre med representanter for foretakene og Finanstilsynet.


Alle verdipapirforetak skal som hovedregel være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, jf. verdipapirhandelloven, § 9-38.

Nærmere om hvem som er pliktig til å være medlem går fram av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften §§ 9-40, 9-41).