Tap som følge av at midler ikke er holdt forskriftmessig atskilt fra medlemsforetakets egne midler

Et verdipapirforetak la på vegne av sin klient inn en kjøpsordre på 30.000 aksjer. På oppgjørsdagen ble kr. 2.500.000 overført av foretaket fra klientens bankkonto til foretakets oppgjørskonto i banken som oppgjør for 30.000 aksjer, i henhold til fullmakt. På grunn av leveringsproblemer, mottok imidlertid klienten kun 10.200 aksjer. Det ble klart at levering av de resterende 19.800 aksjene ikke ville skje.

Gjenstående på oppgjørskontoen fratrukket kurtasje for leverte aksjer, kr. 1.600.000, var følgelig klientens midler, og skulle vært holdt atskilt fra verdipapirforetakets egne midler, noe de ikke var.

Foretaket hadde kassekreditt i en bank, og oppgjørskontoen var alt overtrukket, slik at klientens midler, sammen med foretakets midler, gikk med til å dekke overtrekket på kassekreditten. Verdipapirforetaket gikk så konkurs, uten at klienten hadde mottatt sitt tilgodehavende.

Klienten krevde som følge av dette at Verdipapirforetakenes sikringsfond dekket kr. 200.000 av kundens tap.

Styret måtte ta stilling til om kravet var dekningsberettiget. For at en fordring skal ha krav på dekning fra fondet, må det skyldes medlemmets ”manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter… som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på kunders vegne, i forbindelse med investerings- og tilleggstjenester.

Styrets oppfatning var at midlene skulle vært overført fra kassekredittkonto/oppgjørskonto til klientkonto, eller tilbakeført kunden med en gang da handelen ikke ble gjennomført som forutsatt. Det var uvisst hvorfor dette ikke var gjort, men det var ikke av avgjørende betydning, da midlene på konkurstidspunktet ble oppbevart av foretaket på klientens vegne. Kravet var derfor dekningsberettiget. Kunden fikk dekket maksimumsbeløpet på 200.000 kroner.