Tap som følge av underdekning på klientkonto

Ved borevisors gjennomgang av et konkursbo, viste det seg at det var en underdekning på klientkonto på ca. kr. 30.000. Dette skyldtes antakeligvis en feilutbetaling.

Disse klientmidlene tilhørte 14 personer, som til sammen hadde et krav på kr. 580.000, mens innestående på klientkonto var kr. 550.000. Midlene som sto på klientkontoen, ble oppbevart på vegne av investorer som hadde solgt verdipapirer gjennom meglerforetaket.

Den enkelte klient ville bli tilbudt en forholdsmessig dividendedekning av det som var innestående på kontoen. Spørsmålet var om differansen mellom det som ble utbetalt fra boet og klientens krav, var dekningsberettiget fra Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Midlene som sto på klientkonto, ble oppbevart av medlemsforetaket på vegne av den enkelte investor som hadde solgt verdipapirer.

Således var det styrets oppfatning at underdekningen skyldtes medlemmets manglende evne til å tilbakebetale penger, og at disse pengene ble oppbevart av medlemmet på kunders vegne i forbindelse med investerings- og tilleggstjenester. Kravene var således dekningsberettigede.