Retningslinjer for opptak av nye medlemmer

Vedtatt av Verdipapirforetakenes sikringsfonds styre 23.05.2008.

Ifølge forskrift av 29. juni 2007 nr. 876 (verdipapirforskriften) skal som hovedregel følgende foretak være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond:
a) verdipapirforetak med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1 første ledd til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1-9.

b) forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-1 annet ledd, jf. første ledd, til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4.

c) ekstern forvalter av alternative investeringsfond med tillatelse etter lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) §§ 2-2 tredje ledd til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, samt følgende tilleggstjenester iht. fjerde ledd;

1) mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter,

2) investeringsrådgivning,

3) oppbevaring og forvaltning av fondsandeler

d) kredittinstitusjoner med tillatelse etter finansforetaksloven til å yte investeringstjenester og investeringsvirksomhet som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 9.

Kredittinstitusjon som er bank og som kun yter investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 og nr. 5, er ikke pliktig å være medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond dersom banken er medlem av Bankenes sikringsfond og ikke håndterer kunders finansielle instrumenter eller midler utenom å formidle oppgjør.

Utenlandske foretak kan søke om medlemskap dersom visse vilkår er oppfylt, jf. verdipapirforskriften § 9-41.

1.1 Foretak som søker konsesjon til virksomhet som nevnt ovenfor under pkt. 1, skal rette skriftlig henvendelse til Verdipapirforetakenes sikringsfond for å motta et forhåndstilsagn om medlemskap i fondet. Foretaket skal her opplyse om foretakets navn, organisasjonsnummer, navn på daglig leder, forretningsadresse, postadresse og mailadresse. Firmaattest skal vedlegges. Videre skal foretaket bekrefte at det aksepterer de medlemsvilkår som følger av fondets vedtekter.

1.2 Fondet sender et brev til foretaket der det bekreftes at foretaket kan legge til grunn at medlemskap innvilges fra det tidspunkt nødvendig tillatelse foreligger fra Finanstilsynet. Det redegjøres samtidig for vilkårene for medlemskap, jf. sikringsfondets vedtekter.

1.3 Når foretaket har mottatt brev fra Finanstilsynet om at tillatelse er innvilget, skal det sende konsesjonsbrevet fra Finanstilsynet sammen med eventuell oppdatert firmaattest. Dersom det er foretatt endringer i de opplysninger som anført under punkt 2, skal dette informeres om særskilt.

1.4 Verdipapirforetakenes sikringsfond meddeler skriftlig foretaket at medlemskap er registrert, med virkning fra den dato som konsesjon er gitt av Finanstilsynet. Fondets forpliktelser etter verdipapirforskriftens § 9-43 inntrer fra dette tidspunkt. Kopi av brev sendes til Finanstilsynet. Medlemsavgift, som utregnes etter verdipapirforskriftens § 9-45, begynner å løpe fra denne dato. Foretaket registreres på fondets nettside.